Уведомление за поверителност

Уведомление за поверителност за работа

В сила от 25 май 2018г.

Това Уведомление за поверителност обяснява как „Самекс“ ЕООД (наричано „Самекс“, „Ние“, „Нас“) обработва Вашите лични данни когато кандидатствате за работа при нас.

Ние се ангажираме да боравим отговорно с личните Ви данни. Настоящото Уведомление  обяснява как събираме, използваме и разкриваме личните данни, свързани с кандидатите за работа при нас.

Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото ние може да го променим в даден момент.

Какви Лични Данни събираме

Ние събираме следните видове лични данни, когато кандидатствате за работа при нас:

 • Данни, които вие ни предоставяте: Ние събираме и съхраняваме всички данни, които ни предоставяте със заявлението си за работа, включително вашите имена, данни за контакт; снимка, ако сте предоставили такава, данни за притежавано свидетелство за управление на МПС (ако се изисква за позицията, за която кандидатствате, напр. шофьор, доставчик; ние не събираме копия от свидетелството от кандидатите), приложените към заявлението материали (автобиография, придружително писмо, предишен професионален опит, образование, и нашите бележки от проведените с вас интервюта),  чувствителна лична информация относно здравословното ви състояние (ако се изисква за позицията, за която кандидатствате, напр. свързана с приготвяне на храна), и всякакви други данни които ни предоставите, включително кореспонденцията с Вас по време на процеса по наемането ви на работа.
 • Данни от други източници: Ние събираме данни за вас от други източници, включително фирми за набиране на персонал, от референции/ препоръки, които ни предоставяте, уебсайтове и други публично достъпни данни в Интернет. Ние може също да получим данни, които ни предоставяте използвайки уебсайтове на трети лица.
 • Информация, която събираме автоматично: Когато кандидатствате за работа през нашия интернет сайт и не сте забранили използването на бисквитки, ние може да събираме информация изпратена ни от вашия компютър, мобилен телефон и друго устройство за достъп. Например, това включва страниците които достъпвате, IP адреса на вашия компютър, идентификатор на устройството, вида на операционната система, която използвате, вашето местоположение, информация от мобилната мрежа, стандартни уеб лог данни и друга информация, вида на браузера ви и трафика от и към нашия сайт.

 

Личните Ви данни обичайно събираме от Вашите автобиографии (CV), мотивационни писма или препоръки и не изискваме, за целите на подбора на най-подходящите кандидати за работа, оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност.

 

На какви основания събираме ваши лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни на основание за целите на легитимния интерес да извършваме и защитаваме нашия бизнес. Предоставянето на лични данни от Вас в отговор на обява за работа, публикувана на нашия уебсайт или в интернет сайт за кандидати за работа, е задължително и обработването на тези лични данни от Самекс ЕООД не зависи от Вашето предварително съгласие. Независимо от това, ние гарантираме че личната ви информация ще бъде обработвана честно и безпристрастно с оглед интересите ви и основните ви права и свободи.

За какви цели използваме Ваши лични данни

Ние ще използваме предоставените от вас лични данни за следните цели:

 • да изберем подходящите кандидати за работа, с които да сключим трудови договори;
 • спазване на правни, регулаторни и други изисквания, като спазване на предписанията на държавни инспекции и нормативните изисквания към персонала, работещ в заведения за обществено хранене, упражняване на законни права, защитаване в съдебни спорове и други производства и управление на жалби или искове; спазване на вътрешните политики и процедури.

 

Как споделяме Вашите лични данни

Ние споделяме някои от вашите лични данни със служители от други  отдели на Самекс, освен отдела „Човешки ресурси“, за да администрираме и управляваме функционирането на дружеството, включително за да може служителите ни да използват системите ни или да за да ви насочим за други отворени позиции за работа.

Вашите лични данни  се споделят също с  дружества, предоставящи услуги по договор на Самекс, като например службата по трудова медицина и доставчици на ИТ хостинг или поддръжка на сайта.

Предаване на лични данни извън България

Ние не предаваме вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

 

Какви са вашите права

Във връзка с Вашите лични данни, имате следните права (някои от тях може да зависят от допълнителни условия, определени в законодателството):

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме
 2. Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с вас
 3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане
 4. Право да възразите срещу обработването на личните ви данни – когато то се основава на легитимен интерес на Самекс, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси или то е нужно за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 5. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги съхраняваме
 6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)
 7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592).

Когато сме поискали съгласието Ви, вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Ако поискате да оттеглите съгласието дадено на Самекс за обработването на личните ви данни, това няма да засегне обработването извършено преди оттеглянето му.

Срок за съхранение

Ние ще съхраняваме вашите лични данни докато приключим процеса на избор и назначаване на подходящ кандидат  на съответното работно място или за толкова време, колкото е необходимо за легитимния интерес на Самекс в съответствие с приложимия закон. Ако приемете работата, която ви предлагаме, ние ще съхраняваме личните ви данни през срока на трудовия ви договор в съответствие с отделно Уведомление за поверителност, което ще ви предоставим при приемане на предложението ни за наемане на работа.  Предоставените документи с лични данни на неизбраните кандидати се съхраняват за срок до 6 (шест) месеца от окончателно приключване на процедурата по избор на кандидат, като след изтичане на този срок съхраняваните и предоставени от неизбраните кандидати документи с лични данни се изтриват или унищожават. В случай, че някой кандидат ни е предоставил оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност и не сме го избрали за работа при нас, ще му върнем тези документи, в срока по предходното изречение. В случай, че предварително сте ни дали изричното си писмено съгласие, можем да запазим предоставените от Вас документи за срок до 2 (две) години, с цел да Ви потърсим при последващи процедури за избор и назначаване на нови служители. Ние можем да запазим нашите вътрешни документи, които сме създали в проведената процедура по подбор (заповеди, протоколи за класиране на кандидатите, бележки от интервюта, решения и др. подобни) в срок до 3 (три) години от окончателно приключване на процедурата по подбор.

 Връзки с нас

„САМЕКС” ЕООД има Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка. По-долу са посочени данните за контакт:

(а) ДЛЗД: Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“

(б) Адрес: гр. София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 111, партер

(в) E-mail: dpo@samex.bg

 

Администратор на личните данни е “САМЕКС” ЕООД, ЕИК 040646885, със седалище и адрес на регистрация гр. София 1407, район „Лозенец“, ул. „Атанас Дуков“ № 32.